HÓA CHẤT ĐẶC BIỆT

Một vài hóa chất đặc biệt bao gồm:

 • Axit formic
 • Axit malic
 • Axit oxalic
 • Axit sorbic
 • EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid)
 • GMS 60
 • Kali sorbat
 • Kali permanganat
 • Kali cacbonate
 • Natri benzoat
 • Natri bicarbonat
 • Natri benzoat
 • Natri format
 • Natri metabisulfat
 • Zeofree

Trong trường hợp quý vị không tìm thấy hóa chất trong danh mục này, xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết. 

 

Sản phẩm

Related News